Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Salgótarjáni Civilekért" Közhasznú Alapítvány Alapító okirata

2011.11.18

„SALGÓTARJÁNI CIVILEKÉRT” KÖZHASZNÚ
A L A P Í T V Á N Y


 

 A L A P Í T Ó   O K I R A T

 

Preambulum:

Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy támogassuk a salgótarjáni civil érdekérvényesítési rendszer (Civil Fórum), és választott tanácsadó- és döntéshozó testületének (a Salgótarjáni Civil Kerekasztal) működését, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A–F. §-ai alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk el:

 

 1. Az Alapítvány neve:

Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány rövid neve: Salgótarjáni Civilekért Alapítvány

 

 1. Az Alapítvány székhelye:

3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

 1. Az Alapítvány működésének területi hatálya:

Az Alapítvány Nógrád megyében, de legfőképpen Salgótarjánban és a salgótarjáni kistérségben működik.

 

 1. Az alapítvány célja:

Az Alapítvány elsődleges célja a salgótarjáni civil érdekérvényesítési rendszer (Civil Fórum), és választott tanácsadó- és döntéshozó testületének (a Salgótarjáni Civil Kerekasztal) működésének támogatása, továbbá, hogy a salgótarjánihoz hasonló civil érdekérvényesítési rendszerek jöjjenek létre Nógrád megye településein és támogassa ezek együttműködését.

Az Alapítvány célja továbbá a Civil Fórum, illetve a Salgótarjáni Civil Kerekasztal jelenlegi és jövőbeni szakmai szekcióinak működésének, illetve az általuk kezdeményezett projektek megvalósításának támogatása, a tagok képzésének, a tagok közötti kommunikációnak az elősegítése. Az alapításkor a következő szakmai szekciók működnek: kulturális- és művészeti; rend-, környezet- és állatvédelmi; ifjúsági-, sport- és szabadidő; szociális-, egészségügyi-, gazdasági- és foglalkoztatási; nevelési- és oktatási; és végül nyugdíjas szekció.

 

Az Alapítvány céljai elérésénél különösen az alábbi konkrét tevékenységek gyakorlati megvalósításában érdekelt:

 

-  a Salgótarjáni Civil Fórum előkészítésének, lebonyolításának támogatása,

- a választott tanácsadó- és döntéshozó testület, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal működtetésének finanszírozása (a szükséges tárgyi-, technikai- és személyi feltételek kialakítása, működtetése),

- a Kerekasztal szakmai szekcióinak működtetésének finanszírozása (a szükséges tárgyi-, technikai- és személyi feltételek kialakítása, működtetése),

- a Civil Fórum, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal és a kerekasztal szakmai szekciói által kezdeményezett projektek, programok, akciók, rendezvények és egyéb kezdeményezések finanszírozása.

- az Alapítvány támogatja a testületek és a tagok delegáltjainak képzését, egymás közötti- és a közvélemény felé történő kommunikációját, továbbá a hazai- és nemzetközi kapcsolatainak bővítését. 

- az Alapítvány továbbá Nógrád megye településein kezdeményezi Civil Fórumok és kerekasztalok létrejöttét és támogatja együttműködésüket.  


 1. Közhasznúság:

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik, azaz tevékenységét a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alábbi tevékenységek céljából végzi – különös tekintettel a támogatni kívánt Civil Fórum és a Salgótarjáni Civil Kerekasztal szakmai szekcióinak szerteágazó tevékenységére:

 

érdekképviselet, érdekérvényesítés, emberi és állampolgári jogok védelme,

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,

szociális tevékenység,

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

kulturális tevékenység,

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

környezetvédelem, állatvédelem,

sport,

közrend és közlekedésbiztonság védelme, bűnmegelőzés.

 

Az Alapítvány, a célok elérésénél – így az általa nyújtott közhasznú szolgáltatások esetében – azok nyílt igénybevételére törekszik.

 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

 

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  


 1. Az Alapítvány nyílt alapítványként működik.

Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és annak működéséhez vagyoni hozzájárulást teljesít.

 

 1. A vagyonról és annak felhasználásáról:

Az Alapítvány céljára rendelt induló vagyont az Alapítók 100.000,- Ft készpénzben határozzák meg.

Az Alapítvány vagyonát az induló vagyon, a jövőbeni csatlakozók általi vagyoni hozzájárulások, pályázatokon-, az állami költségvetésből és Európai Unió célirányos alapjaiból elnyert támogatások, továbbá magánszemélyek, jogi személyek adományai, az Alapítvány gazdálkodási-, vállalkozási- és egyéb bevételei, valamint ezek kamatai alkotják.

Az Alapítvány a vagyonát és annak kamatait a működésének megkezdése és céljainak elérése érdekében teljes összegében felhasználhatja.

Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az alapító okirat 3. és 4. pontjában felsorolt célok megvalósításának, valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása egyedi elbírálások, eseti támogatás folyósítása és pályázatok kiírása útján történik. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, valamint határidejéről, az eseti támogatások folyósításáról a Kuratórium dönt.

 

 1. Az Alapítvány alapítói:

Alapító neve / Címe / a rendelkezésre bocsátott vagyon

 

1.         A Háztartások Foglalkoztatásáért     

            Alapítvány                                       3104 Salgótarján, Kálmán I. út 39.                 20.000,- Ft

2.         Nagy Ferencné                                3100 Salgótarján, Szerpentin út 46.               10.000,- Ft

3.         Gyetvainé Szorcsik Angéla            3161 Kishartyán, Dózsa út 44.                       10.000,- Ft

4.         Uramecz János                                 3100 Salgótarján, Tanács út 5.                       10.000,- Ft

5.         Csohány Tibor                                 3100 Salgótarján, Salgó út 21.                         5.000,- Ft

6.         Eötvös Mihály                                 3100 Salgótarján, Kistarján út 6.                   20.000,- Ft

7.         Tolnai Sándor                                   3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.          25.000,- Ft

 

 1. Az Alapítvány kezelő szerve (Kuratórium):

Az Alapítványi cél megvalósítása, az Alapítvány képviselete és vagyonával való gazdálkodás céljából az Alapítók Kuratóriumot hoznak létre. A Kuratórium tagjai:

 

§  Dr Diósiné Taracsák Judit – a kuratórium elnöke – 3100 Salgótarján, Kercseg út 4.

§  Szilasi András – kuratóriumi tag – 3102 Salgótarján, Régiposta út 1.

§  Borók Sándor Péter – kuratóriumi tag – 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 49.

 

A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítókat, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről és annak napirendjéről legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek. A kuratóriumi elnök a nyilvánosság érdekében, az ülés meghívóját az alapítvány WEB lapján is elhelyezi. Rendkívüli esetben a kuratórium elnöke a kuratóriumot az ok és a cél megjelölésével szóban is összehívhatja. Ilyen esetben a kuratórium azonnali ülést is tarthat.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább két tag jelen van.

A Kuratórium a döntéseit, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A Kuratórium mindhárom tagjának jelenléte és egyhangú szavazata szükséges a döntéshez az alábbi kérdésekben:

 • az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
 • az Alapítvány vállalkozási tevékenységének megindítása, a vállalkozás vezetőjének kiválasztása, a vállalkozási tevékenység megszüntetése,
 • az Alapítvány működéséhez szükséges szabályzatok elfogadása,
 • a kuratóriumi tagok tiszteletdíjáról szóló döntés meghozatala.

Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnök terjeszti a Kuratórium elé, úgy hogy azt a kuratóriumi ülés előtt legalább 8 nappal a tagok írásban megkapják.

 

A Kuratórium üléseinek előkészítése, a döntések dokumentálása az elnök, illetőleg az általa megbízott kuratóriumi tag feladata. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül.

A Kuratórium döntéseiről, annak elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, elutasítás esetén a támogatók és az ellenzők személyét. A Kuratórium a döntéseit az Alapítvány Internetes WEB oldalán (www.stkerekasztal.hu) megjelenő közleményeiben hozza nyilvánosságra, legkésőbb a döntést követő 15 munkanapon belül, továbbá a döntésben érintetteket a döntést követően, legkésőbb 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba előzetesen egyeztetett időpontban az alapítvány székhelyén bárki betekinthet.

 

Az Alapítvány működésének további szabályait, a végzett szolgáltatások igénybevételének a módját, valamint az éves közhasznúsági jelentést az Alapítvány az internetes honlapján teszi közzé.

 

 1. Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenségi szabályokat az 1997.évi CLVI tv. 8 § (1) és a 9 § (1), (2) tartalmazza.

 

 1. Felügyelő szerv

Alapítók tudomásul veszik, hogy amennyiben az Alapítvány éves árbevétele meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot, kötelesek a Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet létrehozni.

 

 1. Képviselet, bankszámla feletti rendelkezés:

Az Alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke jogosult.

 

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjét és az egyik kuratóriumi tagot, együttesen illet meg.

 

 

 1. Vállalkozói tevékenység

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítvány céljaira és azokkal összhangban használható fel.

 

 1. Egyéb rendelkezések:

Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/E. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 74/A–74/F. §-ai, az 1997.évi CLVI. törvény, AZ 1990.évi I. törvény, valamint a 2001. évi CVI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Nógrád Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Kelt: Salgótarján, 2009. november 26. napján

 

 

 

 

Alapítók:

 

 

………………………………………………          …………………………………………..

 

 

………………………………………………          …………………………………………..

 

 

………………………………………………          …………………………………………..

 

 

………………………………………………         

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt (név, cím, szig.):

 

………………………………………………          …………………………………………..

 

………………………………………………          …………………………………………..

 

………………………………………………          …………………………………………..

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

csokonya visonta néphadsereg ut 30

(bogdán gáborné, 2011.12.17 14:13)

sajnos más hoz nem tudok fordulni csak önök höz van orvosi papirjajim hogy 4 éve sajnos beteg kis fijam és nem tudok mit adni karácsony ra rajta ki vül még 2 kiskoru gyer mekem van a polgár mester a szt monta hogy nem szeret et szolgálat és nem tud segiteni ha tudnak segiteni akor szépen kérem segi csenek bár mit el fogadok 06-30-388-65-88

csokonya visonta néphadsereg ut 30

(bogdán gáborné, 2011.12.17 14:06)

jo napot nekem sajnos van agytörzs daganatos kis fijam mibe tudnának segiteni bármit el fogadok köszönöm élelmet is ez aszámom 06-30-388-65-88