Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELNÖKI BESZÁMOLÓ

2012.01.18

 

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal
elnökének beszámolója a 2009 – 2011. évben végzett munkáról
tervezet


Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Civil Fórumon megjelent minden kedves tagtársamat, a civil szervezetek vezetőit, városunk vezetőit, az érdeklődő vendégeket. 2009-ban a SCK tagjai, a szekcióvezetők és a CABB tagjai három évre kaptak felhatalmazást, hogy a civil szervezetek érdekeinek érvényesítésével, a koordinálással és a kapcsolatteremtéssel kapcsolatos feladataikat ellássák. A három év eltelt, megbízatásunk lejárt, kötelezettségünk, hogy beszámoljunk az elvégzett munkáról.

Dokumentumok, amelyek alapján a beszámoló készült

•    A Civil Kódex
•    Az SCK  Ügyrendje
•    Az SCK elfogadott Munkatervei
•    A 2009 – 2011. között j elfogadott elnökségi beszámolókban nevesített javaslatok, megvalósítandó feladatok
•    A szekcióvezetők és a SCK tagjainak beszámolói

Idézet a kerekasztal Ügyrendjéből

A Civil Kerekasztalt a szekciók delegáltjai hozták létre. A két civil fórum közötti időtartamban rendszeresen ülésező, az önkormányzat civil politikájának alakítását és annak megvalósítását segítő tanácsadó, koordináló testület. A partneri viszonyok kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a civil szervezetek részvételét a városi döntések előkészítésében, az önkormányzat önként vállalt és kötelező feladatainak megoldásában szakértők bevonásával. Segíti és összefogja a résztvevő civil szervezetek tevékenységét.
A két Civil Fórum közötti időszakban munkaterv alapján foglalkozik az időszerű, civil szektort érintő kérdésekkel, az együttműködési lehetőségekkel, a partnerség erősítésével.

A CABB-a évente pályázatot ír ki SMJV Költségvetésében meghatározott Civil Alap-ban megjelölt pénzeszköz eljuttatása céljából a civil szervezetekhez. A beérkezett pályázatokat elbírálja. Javaslatot tesz a város polgármestere felé a javasolt összegekről, kéri a jóváhagyást.

 Az alább felsorolt vállalt feladatok eredményes teljesítéséről, valamint a teljesítés hiányosságairól tájékoztatom a civil fórumot.

Az SCK vállalt feladatai a 2009. - 2011. közötti időtartamra

-    A civil szervezetek közötti bizalom és kapcsolatrendszer további erősítése.
-    Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti partnerség érdembeli tartalommal való megtöltésének folytatása.
-    A médiákkal kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés rögzítése.
-    Az információhoz való jutás és továbbadás technikájának kidolgozása.
-    A közéleti szerepvállalás fokozása a kerekasztal tagjai és a szekciók tagjai részéről.
-    Képzés indítása a kerekasztal tagjai, a szekcióvezetők és a leendő szakmai segítők számára, ami segítséget nyújt a közéleti szerepvállalásban.
-    A vállalkozói szférával és a kistérséggel való kapcsolat magalapozása és erősítése.
-    Egy olyan közhasznú szervezet létrehozása, amely bíróság által bejegyzett jogi személy. Ezáltal, pályázat útján a kerekasztal és a szekciók szakmai, pénzügyi, működési feltételeinek megteremtéséhez anyagi forrás elérhető lenne.
-    A Civil Fórum taglétszámának pontosítása, további növelése.
-    A SCK honlapjának megújítása, működtetése, tartalmi gazdagítása az információ áramlásának hatékonyabbá tétele céljából
-    Civil elismerési forma kidolgozása, amelyet olyan civil szervezet, személy, valamint támogató kaphat, aki legtöbbet munkálkodik a civil közéletben, illetve legtöbbet tesz a civil szféra erősítéséért.
-    Bekapcsolódás a városi rendezvények szervezésébe, kiemelt a „700 éves Baglyaskő-Salgótarján“ rendezvénysorozat
-    Önkéntes, illetve közcélú segítők foglalkoztatása a civil irodában.

 

 Bevezető gondolatok

Az elhangzottak olyan célkitűzések, amelyek egy része folyamatot jelent a megvalósításban, más része konkrét feladatot jelöl meg. A beszámoló a kerekasztal munkájáról a teljesség igénye nélkül készült, teljes terjedelmében minden dokumentum megtekinthető a civil irodában.
 2010. a választás éve volt. A választást követően ugyanazzal a városvezetéssel, de részben más összetételű közgyűléssel van partneri kapcsolatban a civil kerekasztal. Az SCK és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás nem választási ciklusra szólt, hanem évenként kerül sor a felülvizsgálására. Az eltelt idő alatt a korábbiakhoz hasonló az együttműködés a kerekasztal és az önkormányzat között. Folyamatosság és tervezettség jellemzi a partnerséget.

A Beszámoló építkezése, tagolása

1. Események a számok tükrében: (három évre vonatkozó adat a teljesség igénye nélkül)


- megtartott ülések száma: 42
- ebből határozatképes: 40
- a kerekasztal irodája 2008-tól a harmadik helyen működik (Környezetvédők Háza, Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Civil Közösségek Háza). Üléseinek egy része kihelyezett ülés volt, más - más helyszínnel.
-  zárt ülés: 3 alkalom
-  részvételi arány 55 -60%-os
-  megtartott elnökségi ülések száma 48, a részvétel mindig teljes volt (3 fő).
Minden alkalommal megelőzte a SCK ülését, illetve szükség szerint került megtartásra.
- A munkából a SCK (12fő), a szekcióvezetők (6fő), a CABB tagjai (6fő) vette ki a részét nagyon eltérő aktivitással és változó gyakorisággal.
- Az információáramlás többféle csatornán történt. Elektronikus úton, levelezés postai úton, a Városi Televízió, a Focus Rádió, a Nógrád Megyei Hírlap, a Szuperinfo, a Proháló portálja, a Városunk lap, valamint SMJV, a CISZOK, a civil kerekasztal és a civil szervezetek honlapján.
- A közgyűlési anyagokat minden hónapban a bizottsági ülések előtt az elnök vette fel a Polgármesteri Hivatal portáján személyesen. Ezt követően a kerekasztal ülésén kapták meg a tagok. 2011-től a közgyűlési anyagok a nyomtatott forma helyett elektronikus úton érhetők el, illetve CD-n.  Tehát, aki internet hozzáféréssel rendelkezik, értesülhetett az anyagok tartalmáról. Több esetben az önkormányzat munkatervében megjelölt időponttól eltérően került sor bizottsági ülés és közgyűlés megtartására. A helyben kiosztós anyagok nem jutottak el a kerekasztalhoz. Ez okozott többször zavart az információáramlásban, és nehézséget a felkészülésben a delegáltak számára.
- A bizottsági üléseken rendszeresen képviseltette magát a kerekasztal,

kialakult a delegálás rendje. A Népjóléti Bizottság, valamint a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésein voltak legaktívabbak a delegáltak. A bizottsági üléseken a munkába való aktív bekapcsolódás még kívánnivalót hagy maga után, további erősítésre szorul a jövőben. Javítani kell a szakmaiságon, a felkészültségen.
- Mindegyik Közgyűlésen képviseltette magát a kerekasztal. Az elnök több
alkalommal kapott szót közérdekű témában.
- Együttműködési megállapodás kötésére került sor a Városi Televízió Kft-vel, a JAMMK-tal és a Nógrád Megyei Hírlappal. Konzorcium létrehozása történt több civil szervezettel pályázatok beadása alkalmával. A médiák rendszeresen közvetítették, illetve megjelenítették a civil szervezetek munkájáról, rendezvényeiről szóló híreket, bemutatkozó anyagokat. Tartalmi szempontból ez tovább erősítendő.

 
2. Eredmények számbavétele


- Módosításra kerültek a SCK dokumentumai a Civil Fórum döntéseinek megfelelően
    (Ügyrend, Munkaterv).
- Rendszeresen ülésezett a SCK, napirendjének megfelelően megtárgyalt minden
 témát. Az ott elhangzottak dokumentáltak, visszakereshetők, megtekinthetők a
 székhelyen  (jegyzőkönyv, jelenléti ív). Elvégezte munkáját a CABB-a.
- Az Önkormányzat és a Civil Kerekasztal között az együttműködést szabályozó dokumentumokban megfogalmazottak alapján, tovább erősödött a partnerség.
Eredményesen működik a város vezetése és a civil szervezetek között a kapcsolattartás. (rendezvényekre való mozgósítás, azokon való részvétel, civil felvetések továbbvitele, a tanácskozási jog gyakorlása, bekapcsolódás szervezési feladatokba, stratégiák véleményezése: Integrált Városfejlesztési Stratégia, Strand Projekt, ifjúsági, közművelődési, oktatási, sport koncepció)
- Tovább erősödött a SCK segítségével a salgótarjáni civil szervezetek közötti együttműködés a kapcsolatépítés és a kapcsolattartás. Különösen megmutatkozott ez a „Civil Hét” rendezvényén, amely az évek során az egy napos rendezvényből egy hetes programra nőtte ki magát. A kerekasztal érdeme, hogy a korábban a központban szervezett programok az utóbbi két évben a városközpontból a külvárosokba, illetve az eddig kevésbé felfedezett városrészekbe is. Felértékelődtek a hagyományos, közérdeklődésre számot tartó nagyrendezvények, valamint jelentős volt a városi szintű programokhoz való csatlakozás a civil rendezvényekkel. Tartalmasabb lett a civil szervezetek „szomszédolása” egymással. Az együttműködés minőségén van még javítani való.
A város lakóinak mozgósításában, az időpontok ütközésének elkerülésében nagyobb figyelemre és erőfeszítésre van szükség
Jelentős érdeklődést mutatott a város lakossága a civil szervezetek által megszervezett és lebonyolított rendezvények iránt: Civil Hét, Szeretet Nap, Kegyeleti
megemlékezés Somoskőben, Városi Egészségnap, Föld Napja, Baglyasi Napok,
Bányász napi rendezvények, Ipartörténeti Emléknap, Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe, „Ezt tanultuk, ezt tudjuk”rendezvény, „Szegénység ellenes hét” rendezvénye,
Tóparti-party, Adventi sokadalom, Tarjáni Tavasz, Gyermekjogi Hét, sport és ifjúsági   programok, foto- és képzőművészeti kiállítások. Kiemelkedőnek tekintendő a „700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján” rendezvény programsorozatának tervezésébe és szervezésébe történő bekapcsolódás, az Emlékbizottságban való feladatvállalás. Az Emlékév sikeres lebonyolítása az összefogás szép példája.
- Az érdekvédelem, érdekképviselet erősítése céljából közérdekű, közélettel kapcsolatos beszélgetések, fórumok szervezése történt hagyományteremtő céllal:  ”Civilként Civilekkel”
, „ A civilek szerepe az iskola és a családi ház mellett a gyermekek nevelésében”, az ifjúság, a partnerség, a környezettudatos nevelés témákban. Tájékoztatót tartott a 2010. évi, a salgótarjáni önkormányzati választások előkészületeiről SMJV jegyzője. Találkozóra került sor a kerekasztal tagjai és a képviselők között, „Közös dolgaink” témában. Ezáltal erősödött a településrészek civil szervezetei és a helyi képviselő munkakapcsolata. Kerekasztal beszélgetésre került sor a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak vezetőivel, a város jegyzőjével. A személyes megismerkedés segítette a civilek tevékenységét. A Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére részt vettek a SCK tagjai és civil szervezeti vezetők az Alkotmány tervezetének véleményezésében.  A SCK és a CISZOK közös szervezésében sor került a civil törvény tervezetének véleményezésére, állásfoglalás készült az anyag tartalmával kapcsolatban, ami eljuttatásra került az illetékes minisztériumba, valamint a Nógrád megyei országgyűlési képviselőkhöz. Tájékoztatót szervezett a Kulturális és művészeti szekció civil szervezetek számára a kormányzat tervezett civil politikájáról, az NCA várható változásairól az Európa Ház segítségével.
-  Több civil szervezet is vállalkozott képzések lebonyolítására; csapatépítő
      tréning szervezése, számítógépes ismeretek nyújtása, pályázatírási tudnivalók
      elsajátítása.
Kiemelkedő ebben a munkában a MESE által működtetett CISZOK és a TEMI Könyvtár tevékenysége. Pályázati forrás segítségével az SCK is szervezett csapatépítő tréninget. SMJV jegyzője több alkalommal felkészítőt tartott a bizottsági ülésekre delegálandó tagok számára.
- Folyamatosan bekapcsolódtak a civil életbe az egyházi civil szervezetek – húsvéti, pünkösdi, adventi, karácsonyi ünnepkör, bányász rendezvények kapcsán. Tovább erősödött a karitatív tevékenység a Vöröskereszt és a Szent Lázár Lovagrend, a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület és a nyugdíjas civil szervezetek áldozatos munkája révén.
- A Civil Kerekasztal az elmúlt három évben is bizonyította, hogy képes hatékony segítséget nyújtani, városi szintű civil programok előkészítésében és megszervezésében, híd szerepét biztosítani az Önkormányzat és a civil szervezetek között.
   - A civil – civil kapcsolatok erősödését tovább segítette az SCK az intézményekkel, cégekkel történő kapcsolatfelvételt és ápolást a civil szervezeteken keresztül. (JAMKK, SITI, Nógrádi Történeti Múzeum, TEMI Könyvtár, Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Megyei Levéltár, Hőszolgáltató Kft, Foglalkoztatási Kft., VGÜ Kft., Salgó Vagyon Kft, Víz és Csatornamű Kft, ÁNTSZ, Megyei Kórház, TESZ, Salgótarján és Kistérsége Munkaszervezet, SKÁID, Zöldvidék Kft.,  Geopark, Bükki Nemzeti Park, Polgárőr szervezetek,) Konkrét, megtervezett feladatokban való közös munka fémjelezte ezt.
- A kapcsolatépítés bővült a kistérség, a megye és a régió irányába (részvétel az NCA Működési Kollégiumának ülésén), a határon túl a felvidéki, délvidéki, erdélyi magyarokkal, civil szervezetekkel megmaradt és megerősödött a kapcsolat. Bővült a kapcsolat a „Közkincs” kerekasztallal, valamint az „Egészség Koalícióval”. Civil szervezetek Nógrád megyei találkozójára került sor két alkalommal (Salgótarján, Pásztó helyszínnel). Részt vett a kerekasztal és több salgótarjáni civil szervezet a füzesabonyi Civil Expón, amelynek hozadéka, új kapcsolatok létesülése. Vendégeink voltak a Szombathelyi Civil Kerekasztal tagjai. Tapasztalatcserén voltunk az egri Életfa Egyesületnél, Kecskeméten és Kunbábonyban. Előadást, illetve korreferátumot tartott az SCK elnöke Miskolcon, Balassagyarmaton, Pásztón Egerben és Budapesten az Európa Ház rendezvényén. Az elnökség találkozott a SCK működésének bemutatása céljából Dávid Ibolya képviselővel, Hende Csaba honvédelmi miniszterrel, Újhelyi István parlamenti alelnökkel, valamint Nógrád megyei képviselőkkel, és Barabás Miklóssal, az Európa Ház igazgatójával. Előadóként, több civil ügyekkel foglalkozó minisztériumi munkatárs tartott a Civil Hetek rendezvényein, valamint a civil szervezetek rendezvényein előadást.
- Színvonalasabbá és rendszeresebbé vált a PR tevékenység – a civil szervezetekről, tevékenységükről a megjelenés gyakorisága növekedett a médiákban, több honlapra felkerültek információk a civil munkáról, eseményekről. Megalkotásra került a SCK honlapja NCA pályázat segítségével. Hírlevelekben, kiadványokban jelentek meg anyagok az SCK tevékenységéről. Az információáramlás elfogadott formája lett az e-mailen való érintkezés. A civil szervezetek részéről a kerekasztal felé a visszacsatolás viszont nem volt rendszeres. Hírek jutottak el az Európa Házba, információs lapjuk rendszeresen eljut a kerekasztalhoz. Megjelennek a híranyagok a Proháló portálján.
      - SMJV Közgyűlése által elfogadott közmunkaprogram lehetőséget biztosított a
 közhasznú civil szervezetek számára - közcélú dolgozók foglalkoztatására,
ami
 jelentős segítség a szervezési, adminisztratív feladatok ellátásában, a tevékenységek magasabb szinten való elvégzésében. Az SCK munkáját is harmadik éve segítették közcélú dolgozók a MESE és a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány anyagi segítségével. 2011-ben a jelenleg hatályos jogszabályok, pályázási lehetőségei előnytelen helyzetbe hozták a civil szervezeteket. (négy órás foglalkoztatás három, illetve négy hónapra).
- A „Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány” megkezdte működését 2010-ben. Segítette a kerekasztal működését, több civil szervezet pénzforgalmát bonyolította le. Az alapítvány eredményesen pályázott 2011-ben az NCA-nál. Fontos, hogy növekedjék az alapítvány vagyona. 2012-ben a személyi jövedelemadó 1%-át gyűjtheti az alapítvány. Adományokból biztosítja a „Civilek a Városért” díj anyagi feltételeit. Az alapítvány közhasznú, tehát a befolyt összeg közfeladat ellátására fordítandó.
- 2010 januárjában a Civil Fórum megbízta a Salgótarjáni Civil Kerekasztalt, hogy dolgozza ki azon civil elismerés tartalmi és formai elemeit, amely a kiemelkedő munkát  végző civil szervezetnek, civil szervezeti vezetőnek, támogatónak adható évente. A Civilek a Városért díj átadására 2011-ben került sor először, a mai napon pedig másodszor.
- 2011-ben került sor a Civil Közösségek Háza átadására SMJV Önkormányzata döntése alapján.
Itt kapott helyet kedvezményes bérleti díj fejében a SCK irodája, valamint civil klub működése biztosított, és lehetőség van képzések, konferenciák szervezésére térítésmentesen a házban. A civil szervezetek több éves kérése teljesült a civil ház létesítésével. Az épületben megfelelő helyiség áll a kerekasztal és az alapítvány rendelkezésére, számítógépek használata, internet, gépelési lehetőség, nyomtatás kiscsoportos beszélgetések más civil szervezetek számára is.
- 2011. az Önkéntesség éve volt. A SCK és a civil szervezetek bizonyították, hogy az önkéntes munka a közösség erejét mutatja. Több esetben társultak fiatalokkal. Felmérés is készült fiatalok körében az önkéntesség értelmezéséről, jelenlegi gyakorlatáról, további lehetőségekről a Pedagógia Társaság Nógrád Megyei Tagozata közreműködésével.

3.  Hiányosságok, problémák


- A tanácsadók, a civil vezetők, a kerekasztal tagjainak képzését követően még mindig kevésen vannak azok az ember, akik érdemben segítséget jelentenének a bizottsági anyagokkal kapcsolatos érdemi felvetésekhez, a vitába való bekapcsolódáshoz.
Megfelelő háttérismerettel nem mindig rendelkeznek a delegáltak.
- Az elmúlt három évben nem erősödött kívánatos mértékben az érdekképviselettel összefüggő jogszabályi ismeretekben való jártasság a civil szférában, és a kerekasztal tagjainál. Az új kormányzat működésével jelentős változások történtek a jogszabályokban. Ezek figyelemmel kísérése és értelmezése nem kevés gondot jelent a civil szervezeteknek. Továbbképzés szervezése továbbra is indokolt. Szükség van a civilség korszerűbb ismeretbővítésére.
- Még mindig kevés a civilek által kezdeményezett szakmai fórum, kerekasztal beszélgetés, amelyek által civil válaszokat lehet találni a város jövőjét, lakosságát érintő, és a foglalkoztatás alakulásának legégetőbb kérdéseire. (pld. munkanélküliség, szociális feszültség enyhítésének lehetőségei, népesedéspolitika, a város jövőbeni fejlesztésének kérdései, a fiatalok megtartása a városban, a kisgyermekek nevelésével foglalkozó szervezetek bemutatkozása… )  
- További pontosításra vár a rendelkezésre álló Civil Közösségek Háza belső rendjének kialakítása, az igénybevétel koordinálása, szervezése. Szükséges ehhez a közcélú foglalkoztatottak alkalmazása 6 vagy 8 órás munkaidővel, vagy 1 fő státusz biztosítása önkormányzati támogatással.   
- A város önkormányzatának pénzügyi támogatása a civil szervezetek működéséhez továbbra is nagyon szerény, ismerve a szervezetek anyagi gondjait. Az elfogadott Civil törvény újabb nehézségeket gördít pályázási lehetőségek szempontjából a civil szerveztek elé. Ismerve a város költségvetésének nehézségeit, ezért a jelenleginél nagyobb összefogásra van szükség az eredményes pályázáshoz. Az önkormányzati támogatásnak a tervezett kiegészítésére jött létre a „Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány” Bízva a vállalkozók, a magánszemélyek, valamint a civil szervezetek hozzájárulásában a pártolók anyagi támogatásában.
- A szekciók működésében továbbra is nehézséget jelent a munkamegosztás hiánya. Tovább erősítendő a bizalom a csoportok vezetői között, valamint a szekcióvezető és a szervezeteket képviselők között Az aktivitás és a vállalkozó kedv eltérő. Többségében egy aktív magra lehet számítani, mindez a szervezetek 30 - 40%-ára jellemző.  Közéleti tevékenységre még mindig kevesen vállalkoznak, bár történt előrelépés a korábbi évekhez képest. A szekciók többsége eléggé heterogén összetételű, ebből is ered, hogy a tagcsoportok munkáját nehéz összehangolni, tagjait összehívni Az érdemi munka nem igazán a szekcióba bejelentkezett tagok között folyik, hanem feladatra keresik meg egymást a szervezetek, létesítenek kapcsolatot. Átgondolásra érdemes a szekciók célkitűzéseinek szerveződési formáinak, összetételének, megnevezésének átalakítása.
     - A civil kerekasztal esetében is hasonlóak a problémák a munkamegosztás és az aktív szerepvállalás területén. A megválasztott tisztségviselők 40-45%-a nehezen, vagy egyáltalán nem tudja összeegyeztetni elfoglaltságait a SCK-ban vállalt feladataival. Ez, a többiekre ró nagyobb terhet. Több éves tapasztalat, hogy nem szerencsés, ha az első számú civil szervezeti vezető vállal jelölést a kerekasztalban történő munkálkodásra.  Ezen, javasolt változtatni a jövőben, ugyanis a civil szervezetek és a lakosság elvárása egyre nagyobb. Egyre több az operatív feladat, az egyeztetések gyakorisága, a rendezvényeken való részvétel elvárásai, pályázatírások, adminisztratív tevékenységek. A jövőben még több időt, felelősséget, elkötelezettséget kíván.
- A felsorolt hiányosságok jelzik, hogy az eredmények mellett a civil szervezeti rendszer működésének tökéletesítése a jelenleginél még több energiát igényel, a civil autonómiát tiszteletben tartva, bizalomerősítéssel, kapcsolatépítéssel, a tevékenységek, a jelenleginél még jobb összehangolásával érhető el.  Keresni kell tovább azokat az együttműködési formákat, amelyek kölcsönös előnyökön alapulnak.
- A jelenleginél több figyelmet kell fordítani az utánpótlás kinevelésére, a fiatalok bevonására az önkéntes munkába. Képzésekre van szükség ezen a területen. Szorosabb együttműködés a Salgótarjáni Diák Önkormányzattal.
- 2009-től a pályázási szándék nem növekedett számottevően, az NCA-n kívül más pályázati kiírások irányába nem elégséges az elmozdulás. Több probléma is jelentkezik. Az egyik gond az, hogy hosszadalmas az elbírálás, az ezt követő szerződéskötés, majd a pénz megérkezése. Másik gond a beszámolók elfogadása, amely nagy huzavonával történik. Köztudott, hogy ameddig nem zárják le a beszámolót, nincs utalás nyertes pályázat esetében sem. Ez a felhasználást is nehezíti, mert vannak olyan feladatok, amelyek több hónappal nem ütemezhetők át. Ez, újabb elszámolási bonyodalmat okoz.  Az előfinanszírozást kevés civil szervezet tudja megoldani. 2011-ben új pályázati rendszert alakítottak ki. Csökkent a pályázati összeg és a felhasználás időtartama is rövidebb lett, más a pályázatkezelő. Nem szerencsés, hogy a nyári időszak került a felhasználás meghatározására. A civil szervezeteknél ez a kevésbé aktív időszak. A szerződéskötést követően több mint két hónap után érkezett meg a pénz. Nehezítette a felhasználást és az elszámolást. Egyre fontosabb információforrás lett az internet. A szakemberek, a civil szervezetek rendelkezésére álltak a pályázatok megírásában és eljuttatásában, valamint az elszámolásban. Tájékoztatók megtartására több alkalommal sor került.

4. Támogatások -  pályázatok az SCK működésével kapcsolatban

    - 2009. szeptemberében A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány pályázott a SCK működési feltételeinek biztosítása és szakmai feladatok elvégzése feltételrendszerének megteremtésére céljából a civil kollégiumhoz. A pályázat 1 500 ezer Ft-ot nyert, amit 2009. december1-től 2010. május 31-ig kellett felhasználni. Az NCA felé az elszámolás megtörtént.
    -  Kimondottan az SCK működésére nyert 225 ezer Ft-ot A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány. 2010. június 1-től  2011. május 31-ig. Az elszámolás megtörtént.
    - A salgótarjáni Civil Alapból 2010-ben 50 ezer Ft-ot kapott a kerekasztal, amit csapatépítő tréningre használt fel.
    - 2011. június 1-től 2011. október 30. időtartamú felhasználásra az NCA-tól a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány nyert 500 000 Ft-ot a Civil Hét rendezvényeire, tapasztalatcserére, civil szervezetek találkozójára, valamint 105 000 Ft-ot a SCK működésére. Az elszámolás megtörtént. Visszajelzést az NCA-tól még nem kapott az alapítvány.
    - A salgótarjáni Civil Alapból 2011-ben 30 000 Ft-ot kapott a kerekasztal működésre, valamint 30 000 Ft-ot az alapítvány programra. Az elszámolás megtörtént.
    - 2011-ben 200 000 Ft-ot kapott az alapítvány a polgármesteri tartalékból
a Civil klub berendezésére, infrastruktúra fejlesztésére. Az elszámolás megtörtént.
    - Mindhárom évben a SCK működési feltételeinek biztosítására 200 000 Ft-ot kapott SMJV Önkormányzatától. Az elszámolás megtörtént.
    - Évente 150 000 Ft-ot kapott a kerekasztal a Civil Hét rendezvényének lebonyolítására SMJV Önkormányzatától. Az elszámolás megtörtént.
    - Itt kell szólnom arról, hogy a civil szervezetek évente 50 – 60 milliós nagyságrendű pénzeket hoztak a városba pályázatokkal, az önkéntes munka pedig szerény számítások mellett is több milliós nagyságrendű -  az ismeretterjesztés, a kultúra, a művelődés, a honismeret, a hagyományápolás, az egészségmegőrzés, környezetvédelem témákban hozott előadók által (sokszor köszönömért, illetve jelképes ajándékért – pedig köztudott milyen magasak az előadói díjak). Ezek a rendezvények, konferenciák, képzések, tanácsadások több száz embernek jelentenek pótolhatatlan kulturális élményeket, szolgáltatnak hasznos információkat, életvezetési ismereteket. Hiánypótló szerepet töltenek be a civil szervezetek.

5. Összegzés:

A három éves munka megalapozta a civil közéletben való partnerségen alapuló részvételt, minőségi változást hozott a korábbi évekhez képest:
•    Intézményesült az együttműködés formája.
•    Kiépültek a szervezeti keretek és csatornák.
•    Erősödtek és bővültek a kapcsolatrendszerek helyi, kistérségi, megyei, régiós és országos szinten, valamint a határon túli szervezetekkel.
•    Az SCK megalapította a „Civilek a Városért” elismerést.
•    Megkezdte működését a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány.
•    SMJV Önkormányzatának döntése alapján átadásra került a Civil Közösségek Háza, amely teret és lehetőségeket biztosít a civil szervezetek és a kerekasztal eredményes működéséhez.

A Civil Fórum három évre adott megbízást a SCK-nak, a szekcióvezetőknek és a CABB-nak. A mai napon a három év alatt elvégzett munkáról adtam számot a teljesség igénye nélkül. A SCK munkálkodása a salgótarjáni civil szervezetek érdekében folyt, eredményes munkát végzett. Az elnök, a vezetőség és a kerekasztal tagjai változó intenzitással, legjobb tudásuk szerint, felelősséggel látták el feladataikat. Az SCK ügyvezető tevékenysége kapcsán az elmúlt három év alatt a korábbihoz képest összefogottabban működött a civil élet Salgótarjánban. Kialakult a partnerség, erősödött az együttműködés. Megköszönöm a munkát az alelnököknek, a kerekasztal tagjainak, a szekcióvezetőknek, valamint a CABB-nak.

Kérem, a beszámoló elfogadását.

 


Dr. Diósiné Taracsák Judit
elnök

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

noclegi augustĂłw okolice

(EjddsiLianiuh, 2022.11.30 14:53)

<a href=https://www.joshuaeesson.online>https://www.joshuaeesson.online</a> <a href=https://www.joshuaeesson.online/noclegi-augustow-canal>https://www.joshuaeesson.online/noclegi-augustow-canal</a> wolne noclegi gimnazjum nr 2 w augustowie augustĂłw noclegi blisko w jezioranach augustow noclegi where

Lianiuh Lianiuh Idenly

(AfhgfLianiuh, 2022.11.25 06:13)

<a href=https://www.mollybcurr.online>https://www.mollybcurr.online</a> <a href=https://www.mollybcurr.online/dogs-on-cross-country-trains-co>https://www.mollybcurr.online/dogs-on-cross-country-trains-co</a> Lianiuh Lianiuh Idenly

52dsffg6$%^dsgewtettt

(Damianlax, 2022.11.07 14:51)

Некоторые замечательные фотографии. Впечатляюще цвета.

Делаю отличное предложение тоже поглядеть полезные сайты
https://baoly.ru/d3d3 магнитный корректор осанки устраняет боли в спине и пояснице АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://is.gd/zxlwmG магнитный корректор осанки укрепляет мышечный корсет АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://is.gd/zxlwmG магнитный корректор осанки выравнивает линию позвоночника АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://is.gd/zxlwmG магнитный корректор осанки устраняет боли в спине и пояснице АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://baoly.ru/d3d3 Безопасное лечение спины без дорогих операций АКЦИЯ! -53% СКИДКА


@good=
52dsffg6$%^dsgewtettt

dog saves man train

(E4zy4gLianiuh, 2022.11.05 13:10)

<a href=https://helenacaudill.ecocosmeticanatural.online>https://helenacaudill.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly fedtraveler training dogs golden west dog training withcott queensland dog training classes gilmerton edinburgh dog training tools list chatfield state park off leash dog training

52dsffg6$%^dsgewtettt

(Jameslax, 2022.11.04 13:54)

Вы точка .

Предлагаю также поглядеть нужные сайтики
https://tinyurl.com/2wnnpk7m магнитный корректор осанки выравнивает линию позвоночника АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://is.gd/zxlwmG магнитный корректор осанки выравнивает линию позвоночника АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://tinyurl.com/2dwm7zb7 магнитный корректор осанки АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://baoly.ru/74 магнитный корректор осанки выравнивает линию позвоночника АКЦИЯ! -53% СКИДКА
https://baoly.ru/74 магнитный корректор осанки укрепляет мышечный корсет АКЦИЯ! -53% СКИДКА


@good=
52dsffg6$%^dsgewtettt

Lianiuh Lianiuh Idenly

(K4zy4gLianiuh, 2022.11.04 07:58)

<a href=https://helenacaudill.ecocosmeticanatural.online>https://helenacaudill.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly dog training upton ma county posner attention training dog training dog to walk on a leash dog training devices shock collars fully trained dogs for sale in mnd

the dog whisperer puppy training tips

(Fn1b4qLianiuh, 2022.11.03 12:42)

<a href=https://guadalupeashelton.dogtraininginchicagobest.online>https://guadalupeashelton.dogtraininginchicagobest.online</a> VorY Lianiuh Idenly potty train old dog fast kepware training dogs recalled dog treats waggin train jerky manuel neuer abwurf training dogs easy dogs breeds to train

new zealand sheep dog training

(Hlkr5eLianiuh, 2022.11.03 11:19)

<a href=https://temekaawinkler.ecocosmeticanatural.online>https://temekaawinkler.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly trained sled dogs for sale tonfas training dogs dog food best puppy training insurance house tdt training dogs police dog special training services

Lianiuh Lianiuh Idenly

(Fhwo8oLianiuh, 2022.11.03 09:54)

<a href=https://jesusadobbins.dogtraininginchicagobest.online>https://jesusadobbins.dogtraininginchicagobest.online</a> VorY Lianiuh Idenly hunting dog training mn dog training 19406 weather kansas city guard dog training how to training dog with clicker little dog syndrome training program

train service dogs philadelphia pa

(B4zy4gLianiuh, 2022.11.03 08:29)

<a href=https://helenacaudill.ecocosmeticanatural.online>https://helenacaudill.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly amazing dog training man biting fingernails london bridge dog training virginia beach dog whisperer house training tips mold sniffing dog training dog training business in ri

trained dogs doing tricks

(Klkr5eLianiuh, 2022.11.01 15:28)

<a href=https://temekaawinkler.ecocosmeticanatural.online>https://temekaawinkler.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly groovy pets dog training collars dog obedience training madison al ymca dog training nyc ues madrid to paris by train how many hours do dogs dog training no biting book

home dog training salinas ca

(Ghwo8oLianiuh, 2022.11.01 14:15)

<a href=https://jesusadobbins.dogtraininginchicagobest.online>https://jesusadobbins.dogtraininginchicagobest.online</a> VorY Lianiuh Idenly dog training 75002 lego negative reinforcement dog training upland bird dog training videos american dog owners for proper training pen training for dogs

mittelfeldspieler training dogs

(B4zy4gLianiuh, 2022.11.01 11:09)

<a href=https://helenacaudill.ecocosmeticanatural.online>https://helenacaudill.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly philipp knefz training dogs army pr 202 training dogs unleashed dog training jacksonville nc first class dog training market deeping flowers a 1 dog training manchester ct movie

dog training legislation uk

(H9rpq2Lianiuh, 2022.10.31 17:26)

<a href=https://andrewapadgett.ecocosmeticanatural.online>https://andrewapadgett.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly dog training videos on youtube cheap dog training minneapolis agility training for dogs california uptons dog training indianapolis border collie dog obedience training

guide dog training jobs australia nurse

(Hi625kLianiuh, 2022.10.31 16:43)

<a href="https://andrewapadgett.ecocosmeticanatural.online">https://andrewapadgett.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly professional dog training courses uk yahoo how to train your dog not to bark at guests on earth daggs dog training spri dog training ga1 und ga2 training dogs

Lianiuh Lianiuh Idenly

(Bhbt2mLianiuh, 2022.10.31 14:20)

<a href="https://ericamiller.ecocosmeticanatural.online">https://ericamiller.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly hellier ultrasonic training for dogs tariq al habtoor dog training standbein training dogs thomas the train jack-o-lantern patterns dog tpitos training dogs

ibms training dogs

(Ker5y3Lianiuh, 2022.10.31 12:06)

<a href="https://amyalawson.ecocosmeticanatural.online">https://amyalawson.ecocosmeticanatural.online</a> VorY Lianiuh Idenly bite dog training dog training stafford ct dog training maltese puppies service dog training classes in texas schultern zu weit vorne training dogs

how to train a dog not to bite on a leash

(A741ehLianiuh, 2022.10.30 15:42)

<a href="https://morrisataylor.dogtraininginchicagobest.online">https://morrisataylor.dogtraininginchicagobest.online</a> VorY Lianiuh Idenly defensive training for dogs paw man dog training dog training classes leeds aspira training dogs dog training gun dogs for sale

hearts in harmony llc dog training

(A5wwe8Lianiuh, 2022.10.30 14:32)

<a href=https://sarahaharris.dogtraininginchicagobest.online>https://sarahaharris.dogtraininginchicagobest.online</a> VorY Lianiuh Idenly k9 dog training near meriden dog training contract templates stack training dog cfpwinman training dogs arwrology training dogs

Lianiuh Lianiuh Idenly

(Gs4u0rLianiuh, 2022.10.29 08:52)

<a href="https://henryajames.mister-ad.online">https://henryajames.mister-ad.online</a> VorY Lianiuh Idenly kemna training dogs training exercises for dogs pcip training dogs usn seals dog training medina annex pdr line board training for dogs


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Következő »