Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnökségének beszámolója 2011.

Salgótarjáni Civil Kerekasztal

elnökségének beszámolója

2011.

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Civil Fórumon megjelent minden kedves tagtársamat, a civil szervezetek vezetőit, az érdeklődő vendégeket. Külön köszöntöm:

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester asszonyt, Eötvös Mihály alpolgármester urat, Fenyvesi Gábor alpolgármester urat, dr. Gaál Zoltán jegyző urat és Dr. Huszárné Kraft Valéria vezető főtanácsos asszonyt.

2010. a választás éve volt. A második félévben ugyanazzal a városvezetéssel, de részben más összetételű közgyűléssel van partneri kapcsolatban a civil kerekasztal. Az együttműködési megállapodásunk nem választási ciklusra szól, hanem évenként kerül sor a felülvizsgálatára. Az eltelt idő alatt a korábbiakhoz hasonló az együttműködés a kerekasztal és az önkormányzat között, folyamatosság és tervezettség jellemzi.

 

Bevezető gondolatok

 

2010. január 28-án tartottunk Civil Fórumot a salgótarjáni civil szervezeteket érintő Civil Kódexben megfogalmazottak szerint. Ezen a rendezvényen fogalmazódott meg  a következő fórum összehívásának ideje. Ennek az igénynek eleget téve a mai napon került erre sor. 2009-ban a SCK tagjai, a szekcióvezetők és a CABB tagjai három évre kaptak felhatalmazást, hogy a civil szervezetek érdekeinek érvényesítésével, a koordinálással és a kapcsolatteremtéssel kapcsolatos feladataikat ellássák. Ebből két év telt el. A mai alkalommal az SCK 2010. évben végzett munkájáról számolok be, a szekcióvezetők önállóan számolnak be tevékenységükről, a CABB tevékenységéről Borók Sándor úr tart tájékoztatást, a gazdálkodás alakulásáról Kissimon Ottóné könyvelő tájékoztat bennünket. 2010-ben a kerekasztal pénzügyeit a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány bonyolítja. Megköszönöm munkáját, mert az első pénzügyi év sok munkát igényelt.   

 

Dokumentumok, amelyek alapján a beszámoló készült

 

  • A Civil Kódex
  • A 2010. január 28-án elfogadott elnökségi beszámolóban nevesített javaslatok, megvalósítandó feladatok
  • Az SCK 2010-ben módosított Ügyrendje
  • Az SCK elfogadott 2010. évi Munkaterve

 

Felidézem a 2010. január 28-án elfogadott elnökségi beszámolóban nevesített javaslatokat, megvalósítandó feladatokat:

-     A Civil Fórum taglétszámának további növelése.

-          A civil szervezetek közötti kapcsolatrendszer további erősítése.

-          Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti partnerség érdembeli tartalommal való megtöltésének folytatása.

-          A SCK honlapjának megújítása, működtetése, tartalmi gazdagítása az információ áramlásának hatékonyabbá tétele céljából

-          A közéleti szerepvállalás további erősítése.

-          A vállalkozói szférával és a kistérséggel való kapcsolat erősítése.

-          A létrehozott alapítvány alaptőkéjének növelése, működésével a civil szervezetek segítése.

-          Civil elismerési forma kidolgozása, amelyet olyan civil szervezet, személy, támogató kaphat, aki legtöbbet munkálkodik a civil közéletben, illetve legtöbbet tesz a civil szféra erősítéséért.

-          Bekapcsolódás a „700 éves Baglyaskő“ rendezvénysorozat szervezésébe

 

Az elhangzottak olyan célkitűzések, amelyek egy része folyamatot jelent a megvalósításban, más része konkrét feladatot jelöl meg,

 

A Beszámoló építkezése, tagolása

 

1. Események a számok tükrében: (a teljesség igénye nélkül)

- megtartott ülések száma: 14

- ebből határozatképes: 14

- kihelyezett ülés: 7 alkalom (Környezetvédők Háza, Nógrádi Történeti

Múzeum, TEMI Könyvtár, SITI, Baglyasalja Barátainak Köre székhelye,

Zagyvarónai Kulturotthon, Polgármesteri Hivatal

- a József Attila Művelődési és Konferencia Központban

megtartott ülés: 7 alkalom

-  zárt ülés:1 alkalom

-  részvételi arány 65-70 %-os

-  megtartott elnökségi ülések száma 16, a részvétel mindig teljes volt (3fő).

Minden alkalommal megelőzte a SCK ülését, illetve szükség szerint került megtartásra.

- A munkából a SCK (12fő), a szekcióvezetők (6fő), a CABB tagjai (6fő) vette ki a részét eltérő aktivitással és gyakorisággal. Minden alkalommal kibővített ülést tartottunk.

- Az információáramlás többféle csatornán történt. Elektronikus úton, levelezés postai úton, a Városi Televízió, a Focus Rádió, a Nógrád Megyei Hírlap, a Szuperinfo, a Városunk valamint SMJV, a CISZOK, a civil kerekasztal és a civil szervezetek honlapján

- A közgyűlési anyagokat minden hónapban a bizottsági ülések előtt az elnök vette fel a Polgármesteri Hivatal portáján személyesen. Ezt követően a kerekasztal ülésén kapták meg a tagok. A közgyűlési anyagok a nyomtatott forma mellett elektronikus úton is elérhetőkké váltak. Megnyithatók és letölthetők lettek a város honlapjáról az anyagküldés napjától kezdődően. Tehát, aki internet hozzáféréssel rendelkezik, értesülhetett az anyagok tartalmáról. A második félévben több esetben az önkormányzat munkatervében megjelölt időponttól eltérően került sor bizottsági ülés és közgyűlés megtartására. Ez okozott többször zavart az információáramlásban, és a felkészülésben számunkra. 2011-től az anyagot CD lemezen kapja a kerekasztal.

- A bizottsági üléseken rendszeresen képviseltette magát a kerekasztal

kialakult a delegálás rendje, többségében állandó képviselő volt jelen. A bizottsági

üléseken a munkába való aktív bekapcsolódás még kívánni valót  hagy maga után,

további erősítésre szorul a jövőben.

- Mindegyik Közgyűlésen képviseltette magát a kerekasztal. Az elnök három

alkalommal kapott szót közérdekű témában.

- Együttműködési megállapodás kötésére került sor a Városi Televízió Kft-vel és a Nógrád Megyei Hírlappal, konzorciumok létrehozása történt több civil szervezettel pályázatok beadása alkalmával. A médiák rendszeresen közvetítették, illetve megjelenítették a civil szervezetek munkájáról, rendezvényeiről szóló híreket. Előkészítés alatt van az Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központtal, a Városi Diákönkormányzattal és a JAMMK-tal való együttműködés formába öntése.

 

2. Eredmények számbavétele

           

 - Módosítottuk a SCK dokumentumait a Civil Fórum döntéseinek megfelelően

                  (Ügyrend, Munkaterv).

-   A kijelölt prioritásoknak megfelelően, jelentős előrelépés történt a kerekasztal

 szerepvállalásainak teljesítésében:

 az együttműködés erősítése - az információ áramlásának pontosítása és

 gyorsítása - mozgósítás a közérdeklődésre számot tartó rendezvényekre –

 a korábbihoz képest erőteljesebb bekapcsolódás a döntések előkészítésében – aktuális témák

 megvitatása a kibővített üléseken.

 Hasznosítottuk mindenki tapasztalatát a saját civil szervezetében végzett

 munkájából.

- Rendszeresen ülésezett a SCK, napirendjének megfelelően megtárgyalt minden

 témát. Az ott elhangzottak dokumentáltak, visszakereshetők, megtekinthetők a

 székhelyen  (jegyzőkönyv, jelenléti ív). Elvégezte munkáját a CABB-a

 (Részletesebben Borók Sándor szól erről)

                  - Tovább erősödött a salgótarjáni civil szervezetek közötti együttműködés a kapcsolatépítés és a kapcsolattartás. Különösen megmutatkozott ez a „Civil Hét” rendezvényén. Felértékelődtek a hagyományos, közérdeklődésre számot tartó nagyrendezvények, valamint jelentős volt a városi szintű programokhoz való hozzájárulás a civil rendezvényekkel. Tartalmasabb lett a civil szervezetek „szomszédolása” egymással.. Az együttműködés minőségén van még javítani való.

       Nagyobb mértékű programegyeztetések, együttgondolkodás történt a korábbi

       évekhez képest, de az összehangolás még hagy kívánnivalót maga után. Városi

      szintű érdeklődést mutatott a lakosság részéről. (Civil Hét, Szeretet Nap, Kegyeleti

       megemlékezés Somoskőben, Városi Egészségnap, Föld Napja, Baglyasi Napok,

       Bányász napi rendezvények, Ipartörténeti Emléknap, Ezt tanultuk, ezt tudjuk

      rendezvény, „Szegénység ellenes hét” rendezvénye,

      sport és ifjúsági városi programok, Tóparti-party, Adventi sokadalom) 

       Közérdekű, közélettel kapcsolatos beszélgetések történtek: ”Civilként Civilekkel”,

     „A civilek szerepe az iskola és a  családi ház mellett a gyermekek nevelésében”.

-  Több civil szervezet is vállalkozott képzések lebonyolítására; csapatépítő

     tréning szervezése, számítógépes ismeretek nyújtása, pályázatírási tudnivalók

    elsajátítása,  

-  A „700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján” rendezvény programsorozatának

     tervezésébe és szervezésébe történő bekapcsolódással, az Emlékbizottságban való

     feladatvállalással segítettük a 2010-ről 2011-re átnyúló rendezvénysorozatának

     eredményes megvalósulását, amelyben a Baglyasalja Barátainak Köre vezetőjének és csapatának, valamint személy szerint Szilasi András munkája kimagasló. Az évforduló célja a városi identitástudat átalakítása, erősítése. A sikerhez jelentősen hozzájárult a városvezetés, a városban működő közművelődési, közgyűjteményi intézmények, szakemberek azonosulása a céllal, és támogatásuk a munkában.

                  - Folyamatosan bekapcsolódtak a civil életbe az egyházi civil szervezetek – húsvéti,

        adventi, karácsonyi ünnepkör. Tovább erősödött a karitatív tevékenység.

- A Civil Kerekasztal a 2010. évben is bizonyította, hogy képes hatékony segítséget nyújtani, városi szintű civil programok előkészítésében és megszervezésében,

            - A civil – civil kapcsolatok erősödését tovább segítette az intézményekkel, cégekkel történő kapcsolatfelvétel és ápolás. (JAMKK, SITI, Nógrádi Történeti Múzeum, TEMI Könyvtár, Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Megyei Levéltár, Hőszolgáltató Kft, Foglalkoztatási Kft., VGÜ Kft., ÁNTSZ, Megyei Kórház, TESZ, Salgótarján és Kistérsége Munkaszervezet, SKÁID, Zöldvidék Kft., a Geopark, Bükki Nemzeti Park, Városi Rendőrkapitányság, Polgárőr szervezetek) Konkrét, megtervezett feladatokban való közös munka fémjelezte ezt.

- Színvonalasabbá és rendszeresebbé vált a PR tevékenység – a civil szervezetekről, tevékenységükről a megjelenés gyakorisága növekedett a médiákban, több honlapra felkerültek információk a civil munkáról, eseményekről. Létrehoztuk a SCK honlapját NCA pályázat segítségével.

            - A kapcsolatépítés bővült a kistérség, a megye és a régió irányába (részvétel az NCA Működési Kollégiumának ülésén), a határon túl a felvidéki, délvidéki, erdélyi magyarokkal megtartottuk kapcsolatrendszerünket.

            - Hírt adtunk magunkról az Európa Ház felé, információs lapjuk rendszeresen eljut

hozzánk. Tájékoztatót szervezett a kerekasztal civil szervezetek számára a kormányzat tervezett civil politikájáról, az NCA várható változásairól.az Európa Ház segítségével.

 Tájékoztatót kaptunk 2010. évi, a salgótarjáni önkormányzati választások előkészületeiről SMJV jegyzője előadásában.

            - Jelentős eredménynek tekintendő, hogy a Civil Stratégiában megfogalmazottak  megvalósulása 2010-ben is folytatódott (kerekasztal működése, Civil Díj harmadik alkalommal történő átadása, további civil kitüntetések odaítélése, részvétel a szakmai anyagok kimunkálásában, a döntés-előkészítésben, tanácskozási jog gyakorlása…)

            - Az Önkormányzat és a Civil Kerekasztal között az együttműködést szabályozó dokumentumokban megfogalmazottak szerint tovább erősödött a partnerség. Eredményesen működik a város vezetése és a civil szervezetek között a kapcsolattartás. (rendezvényekre való mozgósítás, azokon való részvétel, civil felvetések továbbvitele, bekapcsolódás szervezési feladatokba, stratégiák véleményezése…)

            - A közgyűlés által elfogadott közmunkaprogram lehetőséget biztosított a

 közhasznú civil szervezetek számára - közcélú dolgozók foglalkoztatására, ami

 jelentős segítség a szervezési, adminisztratív feladatok ellátásában, a tevékenységek magasabb szinten való elvégzésében. 16 civil szervezet 28 főt foglalkoztatott 2010-ben. Köszönjük Eötvös Mihály alpolgármester úr segítségét, a Foglalkoztatási Kft. Vezetőjének és

 munkatársainak, valamint az Egészségügyi és Szociális Iroda vezetőjének és

 munkatársainak munkáját. 2011-ben a jelenleg hatályos jogszabályok, pályázási lehetőségei előnytelen helyzetbe hozták a civil szervezeteket. Ha nem sikerül segítséget kapni abban, hogy legyenek közcélú dolgozók a civil szervezeteknél, félő, hogy a civilek által elvégzendő munka minőségében visszaesés lesz.

- A „Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány” megkezdte működését 2010-ben. Bevételeiről, kiadásairól, pénzforgalmáról Kissimonné könyvelő fog tájékoztatót adni. Segítette a kerekasztal működését, több civil szervezet pénzforgalmát bonyolította le. Az alapítvány  2011-ben pályázhat az NCA-nál. Fontos, hogy növeljük az alapítvány vagyonát. Az alapítvány biztosította a „Civilek a Városért” díj anyagi feltételeit. Az alapítvány közhasznú, tehát a befolyt összeg közfeladat ellátására – a civil szervezeteken keresztül használódik fel.

- 2010 januárjában megkaptuk az alábbi feladatot: „A Civil Fórum megbízza a Salgótarjáni Civil Kerekasztalt, hogy dolgozza ki azon civil elismerés tartalmi és formai elemeit, amely a kiemelkedő munkát  végző civil szervezetnek, civil szervezeti vezetőnek, támogatónak adható évente” . Jelentem a Civil Fórumnak, hogy a munkát elvégeztük. A díj átadása első alkalommal a mai napon megtörtént.

-  A SCK-nak saját irodája van - St. Kassai sor 2. – megfelelő helyiség áll a kerekasztal rendelkezésére, vonalas telefon, internet, és ezáltal segítséget tud nyújtani gépelés, nyomtatás, kiscsoportos megbeszélés megtartásában más civil szervezet számára is.

 

3.  Hiányosságok, problémák

 

- A tanácsadók, a civil vezetők, a kerekasztal tagjainak képzését követően még mindig kevés az az ember, akik érdemben segítséget jelentenének a bizottsági anyagokkal kapcsolatos érdemi felvetésekhez, a vitába való bekapcsolódáshoz. Megfelelő háttérismerettel nem mindig rendelkeznek a delegáltak.

- Tavaly óta nem erősödött kívánatos mértékben az érdekképviselettel összefüggő jogszabályi ismeretekben való jártasság a civil szférában, és a kerekasztal tagjainál. Az új kormányzat működésével jelentős változások történtek a jogszabályokban. Ezek figyelemmel kísérése és értelmezése nem kevés gondot jelent a civil szervezeteknek. Továbbképzés szervezése újra indokolt.

 

- Még mindig kevés a civilek által kezdeményezett fórum, kerekasztal beszélgetés, amelyek által civil válaszokat lehet találni a város jövőjét, lakosságát érintő, és a foglalkoztatás alakulásának legégetőbb kérdéseire (pld. munkanélküliség, szociál- és népesedés politika, a város jövőbeni fejlesztésének kérdései)  Elmozdulás történt ugyan ezen a területen a Polgári Körben, a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesületnél, a Baglyasalja Barátainak Köre, Tájak Korok Múzeumok Szervezet rendezvényén.

- Megoldásra várnak továbbra is a város civil szervezeteinek helyiséggondjai, a működés feltételeinek javítása. A 2010-ben született helyi rendelet, amely bérleti díj fizetésére kötelezte a civil szervezeteket, nehéz helyzetet teremtett. A jelenlegi pályázatokon nyert- nyerhető összegek nem jelentenek megnyugtató megoldást. Civil Szervezetek Házára lenne szükség, amely a kapcsolatépítés nélkülözhetetlen eszköze is a feltételjavításon túl.    

- A város önkormányzatának pénzügyi támogatása a civil szervezetek működéséhez továbbra is nagyon szerény, ismerve a szervezetek anyagi gondjait. Mi is ismerjük a város költségvetésének nehézségeit, ezért keressük a pályázati lehetőségeket. Ennek az önkormányzati juttatásnak a tervezett kiegészítésére jött létre a „Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány” Bízva a vállalkozók, a magánszemélyek, valamint a civil szervezetek pártolók anyagi támogatásában.

- A szekciók működésében továbbra is nehézséget jelent a munkamegosztás hiánya. Tovább erősítendő a bizalom a csoportok vezetői között, valamint a szekcióvezető és a szervezeteket képviselők között Az aktivitás és a vállalkozó kedv eltérő. Többségében egy aktív magra lehet számítani, a szervezetek 30 - 40%-ára jellemző.  A szekció tagjainak összehívása a saját szervezetén belül végzett feladatellátás miatt elég nehezen kivitelezhető. Közéleti szereplésre még mindig kevesen vállalkoznak, bár történt előrelépés a korábbi évekhez képest. A szekciók többsége eléggé heterogén összetételű, ebből is ered, hogy a tagcsoportok munkáját nehéz összehangolni.

            - A civil kerekasztal esetében is hasonlóak a problémák a munkamegosztás és az aktív szerepvállalás területén. A megválasztott tisztségviselők 25 - 30%-a nehezen, vagy egyáltalán nem tudja összeegyeztetni elfoglaltságait a SCK-ban vállalt feladataival. Ez, nemcsak a többiekre ró nagyobb terhet, de hiányzik az illető tapasztalata, javaslatai és részvétele a megvalósításban. Ezen, szükséges változtatni a jövőben, ugyanis a civil szervezetek és a lakosság elvárása egyre nagyobb felénk.

- A felsorolt hiányosságok jelzik, hogy az eredmények mellett a civil szervezeti rendszer tökéletesítése a jelenleginél még több időt igényel, a civil autonómiát tiszteletben tartva, bizalomerősítéssel, és egymás eddiginél alaposabb megismerésével, a tevékenységek, a jelenleginél még jobb összehangolásával érhető el.  Keresni kell tovább azokat az együttműködési formákat, amelyek kölcsönös előnyökön alapulnak.

                               - A 2010. év sem mondható a sikeres pályázatok évének. Több összetevője is lehet a dolognak. Sajnos, ez a civil szervezeteket nehéz helyzetbe hozta – különösen a működési pályázatok sikertelensége esetében. A szakmai pályázatok aránya még rosszabb. A további gond az, hogy hosszadalmas volt az elbírálás, az ezt követő szerződéskötés, majd a pénz megérkezése. A beszámolók elfogadása is nagy huzavonával történt meg. Köztudott, hogy ameddig nem zárják le a beszámolót, nincs utalás nyertes pályázat esetében sem. Ez a felhasználást is nehezíti, mert vannak olyan feladatok, amelyek több hónappal nem ütemezhetők át. Ez, újabb elszámolási bonyodalmat okoz.  Az előfinanszírozást kevés civil szervezet tudja megoldani. 2011-ben új pályázati rendszert alakítottak ki. Csökkent a pályázati összeg és a felhasználás időtartama is rövidebb, más a pályázatkezelő.  Kérem a civil szervezeteket, még jobban figyeljenek a kiírásokra, többször konzultáljanak szakemberekkel. Egyre fontosabb információforrás ebben az internet. A szakembereket, pedig kérem, álljanak előzetes egyeztetést követően a civilek rendelkezésre. Ennek ellenére a források megszerzéséhez az egyik út a pályázás, másik mód a támogatók körének megnyerése. Mindkét esetben nagyon fontos a realitások átgondolása – mire pályázzunk, valamint át kell gondolni, mit tud nyújtani a civil szervezet közhasznúsága révén a támogatásért a mecénásoknak

 

4.  Pályázatok

 

- 2009. szeptemberében A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány pályázott a SCK működési feltételeinek biztosítása és szakmai feladatok elvégzése feltételrendszerének megteremtésére céljából a civil kollégiumhoz. A pályázat 1 500 ezer Ft-ot nyert, amit 2009. december1-től 2010. május 31-ig kellett felhasználni. Az NCA felé az elszámolás megtörtént.

            -  Kimondottan az SCK működésére nyert 225 ezer Ft-ot A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány. 2010. június 1-től  2011. május 31-ig. Ez most elszámolás alatt van.

            - A salgótarjáni Civil Alapból 50 ezer Ft-ot kapott a kerekasztal, amit csapatépítő tréningre használtunk fel.

            - Itt kell szólnom arról, hogy a civil szervezetek 50 – 60 milliós nagyságrendű pénzeket hoztak a városba pályázatokkal, az önkéntes munka pedig szerény számítások mellett is  több milliós nagyságrendű -  az ismeretterjesztés, a kultúra, a művelődés, a honismeret, a hagyományápolás, az egészségmegőrzés, környezetvédelem témákban hozott előadók által (sokszor köszönömért, illetve jelképes ajándékért – pedig tudjuk milyen magasak az előadói díjak). Ezek a rendezvények, konferenciák, képzések, tanácsadások több száz embernek jelentenek pótolhatatlan kulturális élményeket, szolgáltatnak hasznos információkat, életvezetési ismereteket.

 

Összegezve: A Civil Fórum három évre adott megbízást a SCK-nak és a CABB-nak. A mai napon a második évben elvégzett munkáról adtam számot a teljesség igénye nélkül. A SCK munkálkodása a salgótarjáni civil szervezetek érdekében folyt. A vezetőség és a kerekasztal tagjai legjobb tudásuk szerint, felelősséggel látták el feladataikat, amelyeknek nagy része hosszabb távon oldható meg, érdemben mutatkozó eredménnyel. Kérem a civil szervezeteket, hogy segítsék a szekcióvezetők munkáját, erősítsék egymással kapcsolataikat, hogy az együttműködés és a partnerség hasznosuljon a város lakossága érdekében.

 

Kérem, hogy a beszámolót fogadják el.

Dr. Diósiné Taracsák Judit

elnök

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.